تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1377 
علوم قران 
تهران دانشگاه ازاد 
 
خارج